Vedtekter

Reading time:

Formål og medlemskap
§1 Båtturen AtlantiCon er en forening basert på Vestlandet med formålet å fremme interesse og engasjement for spillhobbyer. Båtturen AtlantiCon er en medlemsforening av Hyperion – Norsk forbund for fantastiske fritidsinteresser. Båtturen AtlantiCon baserer seg på frivillig engasjement, og er partipolitisk og religiøst uavhengig.
§2 Som medlemmer i Båtturen AtlantiCon regnes alle som har betalt kontingenten for inneværende medlemsår. Kontigenten fastsettes av styret.
Årsmøtet
§3 Årsmøtet er Båtturen AtlantiCons øverste organ og skal avholdes hvert medlemsår. Styret innkaller til årsmøte med minst to ukers varsel. På årsmøtet deltar alle medlemmer som har betalt medlemskontingenten i forkant av møtet, med tale-, forslags- og stemmerett. Følgende saker skal alltid tas opp på årsmøtet:
Valg av møteleder og referent.
Årsmelding fra styret.
Vedtektsendringer.
Valg av leder og styremedlemmer.
§4 Det avholdes ekstraordinært årsmøte hvis styret eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Innkalling må sendes med minst en ukes varsel, og kun sakene nevnt i innkallingen kan tas opp.
Styret
§5 Styret er det øverste organet i foreningen mellom årsmøtene. Styret består av 3 styremedlemmer valgt av årsmøtet, hvorav en skal være leder. Styret sitter fram til neste årsmøte og har fullmakt til å supplere seg selv ved frafall.
§6 Styret er kun vedtaksdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er tilstede. Det avholdes styremøter dersom leder eller minst to styremedlemmer krever det. Styrets leder tegner for foreningen, samt er ansvarlig for foreningens økonomiske disposisjoner. Styret kan også tildele andre personer disposisjons- og tegningsrett.
Diverse
§7 Vedtektene er Båtturen AtlantiCons øverste regelverk og kan kun endres ved 2/3 flertall på et årsmøte. Forslag til endring av vedtektene må være sendt styret senest en uke før et årsmøte. En vedtektsendring trer ikke i kraft før etter årsmøtet den vedtas på er hevet, med mindre årsmøtet vedtar noe annet.
§8 Alle vedtak i Båtturen AtlantiCons organer krever alminnelig flertall hvis ikke annet er spesifisert i vedtektene. Ved stemmelikhet i styret eller på årsmøtet avgjør leders stemme. Medlemsår og regnskapsår skal følge kalenderåret.
§9 Båtturen AtlantiCon kan bare oppløses med 2/3 flertall på et ordinært årsmøte og et påfølgende ekstraordinært årsmøte hvor oppløsning er eneste sak som skal behandles. Ved oppløsning bestemmer årsmøtet fordelingen av Båtturen AtlantiCons midler.

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få vite når vi planlegger ny festival, og når påmeldinger åpner. Slapp av, vi kommer ikke til å spamme deg med epost. Vi sender ut maks 4-6 ganger i året

We don’t spam!